Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Chatten met ISN

Wilt u met ons chatten? Klik dan op de onderstaande link.

Met ons chatten

Close

Privacy

Bedankt voor uw bezoek aan ISNetworld. Dit Privacybeleid van ISN (dit 'Privacybeleid') is erop gericht om u te informeren over het beleid en de procedures die van toepassing zijn op het verzamelen, de beveiliging, het gebruik en de openbaarmaking van informatie door ISN Software Corporation, een in Delaware gevestigde onderneming, en haar dochterondernemingen ('ISN', 'we', 'ons' of 'onze') in verband met ons bedrijf.

ISN bezit en exploiteert een online platform voor aannemersbeheer ('ISNetworld'). Via ISNetworld verzamelen we informatie over gezondheid en veiligheid, aankoop, kwaliteit, regelgeving en vergelijkbare zaken van aannemersklanten die lid zijn van ISNetworld ('ISNetworld-aannemers'), ISNetworld-gegevensverstrekkers ('Gegevensverstrekkers') en andere openbare en particuliere bronnen van derden (zoals databases van overheden), zodat deze informatie door ISNetworld-aannemers kan worden gedeeld met bepaalde cliënten die lid zijn van ISNetworld ('Cliënten') voor gebruik voor hun management- en due-diligenceprocessen voor aannemers en leveranciers die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden (samen: onze 'Services').

In dit artikel wordt gedetailleerder ingegaan op de manier waarop we verschillende soorten informatie verzamelen, gebruiken en delen.

A. Inhoud van ISNetworld.

Onze Services staan het ISNetworld-aannemers, ISNetworld-gegevensverstrekkers en Cliënten toe om inhoud op ISNetworld te uploaden of in te dienen ('Inhoud van ISNetworld'), zodat die kan worden opgeslagen en gedeeld met andere gebruikers van ISNetworld. Behalve als de wet iets anders vereist, verwerken we Inhoud van ISNetworld alleen om onze Services te kunnen leveren aan Cliënten en ISNetworld-aannemers (zie onze standaard Gebruikersovereenkomsten voor aanvullende informatie met betrekking tot onze Services) of op een andere manier die in overeenstemming is met de toestemming of redelijke schriftelijke instructies van de ISNetworld-aannemer, ISNetworld-gegevensverstrekker of Cliënt die de Inhoud van ISNetworld heeft ingediend bij ISNetworld. In bepaalde gevallen kan ons gevraagd worden om Inhoud van ISNetworld te delen met ordehandhavingsinstanties, regelgevende instanties of andere overheidsinstanties. In elk afzonderlijk geval doen wij dit om te voldoen aan verplichtingen of verzoeken op basis van wet- en regelgeving of de nationale veiligheid.

Als onderdeel van onze Services verzamelen en bewaren we gegevens van Inhoud van ISNetworld voor benchmarking en om vergelijkende en andere algemene analyses en rapporten te kunnen verzorgen ('Benchmarking'). Alle gegevens van Benchmarking die wij doorgeven, worden samengevoegd en geanonimiseerd.

Wij vinden het belangrijk dat de Inhoud van ISNetworld nauwkeurig, volledig en actueel blijft. Omdat wij voor de Inhoud van ISNetworld vertrouwen op Cliënten, ISNetworld-aannemers en ISNetworld-gegevensverstrekkers, treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat deze partijen begrijpen hoe belangrijk het is dat wij de informatie die zij via ISNetworld verstrekken en delen, zo nauwkeurig en actueel mogelijk kunnen houden. Alle Cliënten, ISNetworld-aannemers en ISNetworld-gegevensverstrekkers zijn echter eindverantwoordelijken voor de juistheid en volledigheid van de Inhoud van ISNetworld die zij aan ons leveren.

B. Cookies.

We verzamelen automatisch bepaalde gegevens van bezoekers op onze website, zoals Internet Protocol-adressen (IP-adressen), toegangstijden, browsertypen, apparaattypen, domeinnamen, de duur van bezoeken en verwijzende URL's door het gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein stukje tekst dat naar een browser wordt gestuurd door een website die in die browser is geopend. Cookies helpen websites met het onthouden van informatie over bezoekers. We gebruiken informatie van cookies en delen die met andere organisaties waarmee we een commerciële relatie hebben, om zo het gebruik van onze website te kunnen meten, om de functionaliteit en de inhoud van onze website en onze Services te verbeteren en om het gebruik door bezoekers te faciliteren. We gebruiken cookies niet om informatie te verzamelen over het gedrag van individuele gebruikers op onze website. Daarnaast kunnen wij de precieze identiteit van een bezoeker niet achterhalen met de gegevens die we verzamelen aan de hand van cookies, tenzij een bezoeker deze gegevens aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door zich aan te melden voor een evenement of door met ons te corresponderen via de website).

Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat ze een melding krijgen wanneer ze cookies ontvangen of dat cookies worden geweigerd. Door cookies van onze website te weigeren, kan het echter gebeuren dat een bezoeker bepaalde functies op onze website of van onze Services niet kan gebruiken.

C. Persoonsgegevens.

In dit lid wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de manier waarop we Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Voor de toepassing van dit lid verwijst (i) 'Persoonsgegevens' naar individueel identificeerbare gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met een bepaalde persoon of om de identiteit of locatie van een bepaalde persoon vast te stellen, waarbij het kan gaan om gegevens zoals een naam, adres, telefoonnummer, gebruikersnaam of e-mailadres; en verwijst (ii) 'u' of 'uw' naar de persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, ongeacht of deze persoon lid is van ISNetworld.

(i) Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld.

Wij hebben geen controle over het type of de juistheid van de Inhoud van ISNetworld die ISNetworld-aannemers, ISNetworld-gegevensverstrekkers en Cliënten aan ons verstrekken. Deze inhoud kan Persoonsgegevens bevatten ('Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld'). De meeste Inhoud van ISNetworld, waaronder de Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld, bestaat uit gegevens die ISNetworld-aannemers en ISNetworld-gegevensverstrekkers aan ons leveren als Cliënten hierom vragen. Als u bijvoorbeeld voor een ISNetworld-aannemer werkt, kan een Cliënt waarvoor uw werkgever werkzaam is, vragen om bepaalde gegevens over u, zoals uw naam, beroep, contactgegevens, genoten opleidingen, banen die u hebt gehad en andere gegevens die relevant zijn voor uw beroepskwalificaties, in ISNetworld in te voeren, zodat de Cliënt deze kan bekijken als onderdeel van zijn due-diligenceprocessen. Alle ISNetworld-aannemers, ISNetworld-gegevensverstrekkers en Cliënten zijn verantwoordelijk voor het beheer van de Persoonsgegevens die zij invoeren in ISNetworld en voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn om de van toepassing zijnde privacywetgeving te kunnen naleven, zodat wij zulke Persoonsgegevens legaal kunnen verwerken, gebruiken en openbaar maken, om zo onze Services te kunnen leveren.

Voor zover de van toepassing zijnde privacywetgeving vereist dat u toestemming verleent voordat of terwijl wij Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld over u verwerken, is de ISNetworld-aannemer, ISNetworld-gegevensverstrekker of Cliënt die uw Persoonsgegevens in ISNetworld heeft ingevoerd, verantwoordelijk voor het verkrijgen van uw toestemming voor (i) het verwerken van uw Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld door ons, zodat wij onze Services kunnen aanbieden, en (ii) indien u buiten de Verenigde Staten woont, het overdragen van uw Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld naar de Verenigde Staten ter onzer verwerking.

Als bepaalde Persoonsgegevens in inhoud van ISNetworld over u zijn verstrekt zonder uw toestemming of als deze gegevens onjuist zijn, dient u eerst naar uw werkgever of opdrachtgever te gaan om de stappen te ondernemen die nodig zijn om de gegevens te verwijderen uit of te corrigeren in ISNetworld.

(ii) Informatie over gebruikers van ISNetworld.

Voor alle Cliënten, ISNetworld-aannemers en ISNetworld-gegevensverstrekkers zijn er minstens één en soms vele personen geregistreerd als gebruikers van hun ISNetworld-account. We verzamelen gegevens, waaronder Persoonsgegevens, wanneer iemand zich registreert als gebruiker van een ISNetworld-account en daarna, wanneer ze onze Services gebruiken ('Persoonsgegevens van gebruikers'). Als u bijvoorbeeld vraagt om te worden ingesteld als gebruiker van een account van een Cliënt, zullen wij u vragen naar uw naam, uw e-mailadres, de naam van uw werkgever en andere gegevens die we nodig hebben om uw gebruikersaccount te activeren en te onderhouden.

We kunnen Persoonsgegevens van gebruikers die we over u hebben verzameld, gebruiken om af en toe contact met u op te nemen voor zaken met betrekking tot onze Services, bijvoorbeeld om problemen of klachten in verband met uw gebruik van ISNetworld te bespreken, om u informatie te geven over ISNetworld of onze Services, om uw identiteit of referenties te verifiëren, om de benodigde juridische kennisgevingen aan u te verstrekken of om u te waarschuwen als wij denken dat uw gebruik van onze Services in strijd is met onze voorwaarden of met ons beleid.

(iii) Contact met ISN.

We verzamelen gegevens wanneer we contact hebben met gebruikers van ISNetworld of met derden. De gegevens die we naar aanleiding van dit contact verzamelen, bevatten Persoonsgegevens die we per e-mail, telefoon, post, online chat en middels enquêtes op onze website hebben ontvangen ('Verstrekte persoonsgegevens').

We kunnen uw Verstrekte persoonsgegevens gebruiken om u reacties te geven, om u informatie te geven over ISNetworld of onze Services, om de benodigde juridische kennisgevingen aan u te verstrekken of om problemen in verband met uw communicatie te bespreken.

(iv) Internationale privacykwesties.

ISNetworld en onze Services worden voornamelijk binnen de Verenigde Staten geëxploiteerd en beheerd. Als u buiten de Verenigde Staten woont of verblijft, kunnen uw Persoonsgegevens daarom worden doorgestuurd naar een ander land dan het land waar u woont of verblijft, waaronder naar landen waarvan de wetgeving niet in dezelfde mate van bescherming voor uw Persoonsgegevens voorziet als de wetgeving in uw land van herkomst. Ga naar de pagina ISN Wereldwijd op onze website voor een overzicht van de rechtsgebieden waar we actief zijn. Wij zijn echter toegewijd aan de bescherming van privacy en van de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens wanneer deze worden doorgegeven. Daarom zullen we alle redelijke maatregelen treffen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens worden beschermd wanneer we die doorsturen naar een locatie buiten uw land van herkomst en dat onze methoden en procedures voldoen aan alle relevante privacywetten.

In bepaalde rechtsgebieden zijn er mogelijk specifieke privacypraktijken van toepassing. Meer informatie kunt u vinden in verschillende documenten met beleid dat van toepassing is op specifieke rechtsgebieden. Deze documenten kunt u vinden op onze website (zie bijvoorbeeld ons Privacy Shield-beleid en ons beleid met betrekking tot de Australian Privacy Principles).

(v) Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Op uw schriftelijk verzoek en onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, zullen we u informeren over het bestaan, het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens en zullen we u toegang geven tot die gegevens.

U hebt het recht om te verzoeken om toegang tot en de correctie van de Persoonsgegevens die wij van u bewaren. U hebt het recht om te verzoeken om toegang tot en de correctie van de Persoonsgegevens die wij van u bewaren. U dient eerst uw werkgever of opdrachtgever te vragen om toegang of om de stappen te ondernemen die nodig zijn voor het verwijderen of corrigeren van uw Persoonsgegevens in ISNetworld. U kunt echter ten allen tijde contact met ons opnemen, zoals wordt bepaald in Artikel 5 hieronder, om hulp te vragen bij het verkrijgen van toegang tot uw Persoonsgegevens. Als er wordt besloten om u geen toegang tot uw Persoonsgegevens te geven, stellen wij u hier schriftelijk van op de hoogte, geven we redenen voor dit besluit en informeren we u over de hulp waar u aanspraak op maakt. Als u wel toegang krijgt, geven we u een redelijke gelegenheid om uw Persoonsgegevens in te zien. Uw Persoonsgegevens worden aan u verstrekt in een begrijpelijke vorm en binnen een redelijke termijn, meestal binnen 30 dagen. ISN kan deze termijn van 30 dagen verlengen met nog eens 30 dagen als de werkzaamheden van ISN worden verhinderd doordat ISN zich aan deze termijn houdt of als de termijn onhaalbaar wordt omdat er overleg nodig is voordat er op uw aanvraag kan worden gereageerd. U kunt de juistheid en volledigheid van uw Persoonsgegevens betwisten en deze indien nodig laten verbeteren.

(vi) Bewaren.

Over het algemeen bewaart ISN gegevens om te kunnen voldoen aan zakelijke, fiscale, juridische en wettelijke vereisten en aan vereisten op het gebied van archivering. We bewaren de Persoonsgegevens die we verzamelen zolang dat redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens werden verzameld, voor het leveren van onze Services en voor het nakomen van onze contractuele en wettelijke verplichtingen en gedurende verjaringstermijnen die gelden voor het instellen van en het verweren tegen vorderingen.

We delen gegevens die we hebben verzameld met aan ons gelieerde ondernemingen en dienstverleners die ons helpen bij het leveren van de Services en we zijn gebonden aan relevante vertrouwelijkheidseisen.

We zijn toegewijd aan de bescherming van de veiligheid van de gegevens die we verzamelen. We maken gebruik van meerdere beveiligingstechnologieën en -procedures, die ons helpen om deze informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of openbaarmaking en tegen misbruik, verstoring en verlies. Gegevens worden elektronisch verzameld en opgeslagen. Al deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die in bewaakte faciliteiten in de Verenigde Staten worden beschermd. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt, zodat we ten allen tijde beschikken over methoden die de norm zijn binnen de sector, of over nog betere methoden. Zo worden we beschermd tegen ongewilde openbaring of oneigenlijk gebruik van de gegevens die we verzamelen.

Mogelijke vragen of opmerkingen over onze Services en over de informatie in dit Privacybeleid zijn altijd welkom. . Wij raden werknemers en onderaannemers van ISNetworld-aannemers en Cliënten aan om eerst aan te kloppen bij de ISNetworld-aannemer of Cliënt waarvoor ze werken als ze vragen, verzoeken of klachten hebben. Vragen, verzoeken en klachten die in de eerste instantie al naar ISNetworld worden verstuurd, kunnen worden voorgelegd aan de betreffende ISNetworld-aannemer of Cliënt (of beide).

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of over onze Services, problemen of klachten hebt over de manier waarop we gegevens hebben verzameld, gebruikt, opgeslagen, verwerkt en/of gedeeld, of als u een verzoek wilt indienen voor toegang tot of voor het verwijderen of corrigeren van informatie, kunt u als volgt contact met ons opnemen per telefoon of e-mail:

Telefoon: 1-800-976-1303
E-mail: info@ISN.com

We behouden ons het recht voor om af en toe wijzigingen door te voeren in dit Privacybeleid om rekening te houden met nieuwe wetgeving en technologieën en op wijzigingen in onze Services, en voor andere aanvaardbare redenen. In het geval dat we wijzigingen doorvoeren in dit Privacybeleid, zullen we hierover een bericht plaatsen op onze website (www.ISNetworld.com).

 

"Lees belangrijke informatie over de vertaling van deze pagina op Websitevertaling

© 2019 ISN Software Corporation