Noord- en Zuid-Amerika
Europa, Midden-Oosten, Afrika
Asia Pacific
Chatten met ISN

Wilt u met ons chatten? Klik dan op de onderstaande link.

Met ons chatten

Close
useragreement

Gebruikersovereenkomsten

Bedankt voor uw bezoek aan ISNetworld. In deze Gebruikersovereenkomst voor Cliënten van ISNetworld, samen met al het beleid en alle aanvullende voorwaarden die in ISNetworld zijn geplaatst (gezamenlijk deze 'Overeenkomst'), worden de algemene voorwaarden uiteengezet waaraan ISN Software Corporation, een bedrijf uit Delaware, en zijn dochterondernemingen ('ISN,' 'we/wij,' 'ons,' of 'onze') zich moet houden bij het aanbieden van de services die beschikbaar zijn via ISNetworld (onze 'Services') aan leden die cliënten ('Cliënten') zijn. Tenzij anders bepaald in Artikel 16 hieronder is deze Overeenkomst bindend voor u en Uw bedrijf wanneer u gebruikmaakt van ISNetworld of van onze Services via een ISNetworld-account van een Cliënt ('Uw bedrijf'). Door gebruik te maken van onze Services gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst, waarbij u belooft dat u over de autoriteit beschikt om deze Overeenkomst te accepteren namens Uw bedrijf, en waarbij u erkent dat Uw bedrijf akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Lees deze Overeenkomst dus zorgvuldig door.

We bezitten en exploiteren een online platform voor aannemersbeheer genaamd ISNetworld. Via ISNetworld verzamelen we informatie over gezondheid en veiligheid, inkoop, kwaliteit en regelgeving van aannemersklanten die lid zijn van ISNetworld ('ISNetworld-aannemers'), ISNetworld-gegevensverstrekkers ('ISNetworld-gegevensverstrekkers') en andere openbare en particuliere bronnen van derden (zoals databases van overheden), zodat deze informatie kan worden gedeeld met Cliënten voor gebruik voor hun due diligence- en managementprocessen voor aannemers en leveranciers. Ga voor meer informatie over onze Services naar het gedeelte over de ISNetworld-Services op onze website.

De kosten die we Cliënten in rekening brengen zijn beschikbaar in het gedeelte Cliëntprijzen op onze website. De lidmaatschapskosten voor ISNetworld zijn all-inclusive. Voor alle Cliënten geldt dezelfde kostenstructuur: een jaarlijks lidmaatschapstarief (de 'Jaarlijkse kosten'); en eenmalige kosten voor het aanmaken van een account (de 'Aanmaakkosten').

De looptijd van elk ISNetworld-lidmaatschap bedraagt een jaar. Indien Uw bedrijf voor het eerst lid is van ISNetworld, zal Uw bedrijf zijn lidmaatschap activeren door de initiële Aanmaakkosten en de Jaarlijkse kosten voor het eerste lidmaatschapsjaar te betalen. Het ISNetworld-lidmaatschap van Uw bedrijf zal beginnen op de dag dat ISN de betaling ontvangt (de 'Activatiedatum'). Uw bedrijf kan zijn ISNetworld-lidmaatschap telkens met een jaar verlengen door de op dat moment geldende Jaarlijkse kosten te voldoen op of voor de verjaring van de Activatiedatum.

Uw bedrijf kan zijn ISNetworld-lidmaatschap ten allen tijde opzeggen door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Houd er echter rekening mee dat de Aanmaakkosten en mogelijke Jaarlijkse kosten die voor de opzegging zijn betaald, niet zullen worden gerestitueerd.

Uw bedrijf mag een onbeperkt aantal individuen toestaan toegang te verkrijgen tot ISNetworld en onze Services te gebruiken namens Uw bedrijf (telkens een 'Gebruiker'), maar elke Gebruiker moet (i) een medewerker van Uw bedrijf of een onafhankelijke aannemer zijn die voor Uw bedrijf werkt en voor wiens activiteiten Uw bedrijf verantwoordelijk is, en (ii) de Services gebruiken namens Uw bedrijf, zodat het zijn aannemers kan beheren via ISNetworld. De gebruikersnamen en wachtwoorden van elke Gebruiker moeten uniek zijn en mogen niet worden gedeeld. Zodra een Gebruiker niet langer bij Uw bedrijf werkzaam is en ook anderszins niet meer met Uw bedrijf verbonden is, dient Uw bedrijf de toegang van die Gebruiker tot het ISNetworld-account van Uw bedrijf onmiddellijk stop te zetten.

We behouden ons het recht voor om onze Services niet langer te verlenen aan een Gebruiker die deze Overeenkomst, al dan niet vermeend, heeft geschonden, onze Services op een ongepaste manier gebruikt, of handelingen verricht waarvan wij menen dat ze schadelijk zijn voor ISN of andere ISNetworld-leden. Zo ontzeggen we, ter preventie van belangenverstrengeling, de toegang van een Gebruiker tot het ISNetworld-account van Uw bedrijf wanneer we het individu ervan verdenken een connectie te hebben met een ander ISNetworld-lid of toegang te hebben tot het ISNetworld-account van een ander lid.

Gerbruikersnamen en wachtwoorden worden gebruikt om de toegang tot ISNetworld te verifiëren. Het is de taak van Uw bedrijf om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde Gebruikers het ISNetworld-account van Uw bedrijf gebruiken, om ongeautoriseerde toegang tot ISNetworld via het ISNetworld-account van Uw bedrijf te voorkomen, en om alle activiteiten die op of via het ISNetworld-account van Uw bedrijf plaatsvinden, te reguleren. Uw bedrijf, en niet ISN, is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die via het ISNetworld-account van Uw bedrijf plaatsvinden. Uw bedrijf is verantwoordelijk voor mogelijke schendingen van deze Overeenkomst door eenieder die toegang heeft tot het ISNetworld-account van Uw bedrijf.

Weet dat ISN-personeel u nooit om uw gebruikersnaam of wachtwoord zal vragen. Indien iemand die beweert voor ISN te werken naar uw inloggegevens vraagt, dient u deze niet te verschaffen.

We helpen Uw bedrijf graag om ISNetworld in te zetten bij de aannemersbeheer- en due diligenceprocessen van Uw bedrijf, maar alleen Uw bedrijf draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de keuze en het beheer van aannemers tijdens hun aanstelling bij Uw bedrijf.

Voor een succesvolle dienstverlening dienen u en Uw bedrijf ons volledige, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken en met ons samen te werken voor een geslaagde ISNetworld-ervaring. Omdat u en Uw bedrijf bijvoorbeeld geen gegevens kunnen beheren of inzien over aannemers die geen lid zijn van ISNetworld, hebben we uw hulp nodig om aannemers van Uw bedrijf in te schrijven bij ISNetworld. Opdat het ISN-team onze Services aan u en Uw bedrijf kan leveren, moet Uw bedrijf een gekwalificeerde project- of accountmanager aanstellen die (i) het ISN-team zal bijstaan bij het opstellen van een plan om ISNetworld te integreren in de aannemersbeheerprocessen van Uw bedrijf en om het beschikbaar te maken voor de geautoriseerde Gebruikers van Uw bedrijf, (ii) het ISN-team de informatie verschaft die nodig is voor het aanmaken van een account voor Uw bedrijf, (iii) Gebruikers beheert, en (iv) met de aannemers van Uw bedrijf samenwerkt om ze tijdig voor ISNetworld in te schrijven.

Als onderdeel van het implementatieproces kan Uw bedrijf de contactgegevens van zijn aannemers aan ons verstrekken ('Contactgegevens van aannemers') zodat we Uw bedrijf kunnen helpen om die aannemers bewust te maken van het nut van een ISNetworld-lidmaatschap. Door Contactgegevens van aannemers aan ons te verstrekken geeft Uw bedrijf ons de opdracht om die gegevens te gebruiken om namens Uw bedrijf contact op te nemen met de aannemers van Uw bedrijf over het nut van een ISNetworld-lidmaatschap en om hen informatie te verstrekken over het aanmaken van hun ISNetworld-accounts.

Via ISNetworld zullen u en Uw bedrijf toegang hebben tot informatie die in ISNetworld is geüp­load of ingevoerd door ISNetworld-aannemers, ISNetworld-gegevensverstrekkers, gegevensbronnen van derden en, in sommige gevallen, door ISN (gezamenlijk 'Inhoud van ISNetworld'). Door gebruik te maken van onze Services wordt u of Uw bedrijf geen eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de Inhoud van ISNetworld. De Inhoud van ISNetworld is de volledige verantwoordelijkheid van de entiteit die deze beschikbaar stelt in ISNetworld, en u en Uw bedrijf erkennen en begrijpen dat ISN niet aansprakelijk is voor eventuele foutieve Inhoud van ISNetworld die door derden is verstrekt of voor mogelijke onjuistheden in rapporten of gegevens die door ISNetworld zijn gepubliceerd als gevolg van onjuiste gegevens die door derden aan ISN zijn verstrekt. De Inhoud van ISNetworld wordt uitsluitend voor interne aannemersbeheerdoeleinden aan u en Uw bedrijf ter beschikking gesteld en, zonder schriftelijke toestemming van ISN en, indien van toepassing, de toestemming van andere toepasselijke partijen, is het u of een andere Gebruiker niet toegestaan om Inhoud van ISNetworld te kopiëren, reproduceren, veranderen of wijzigen.

Met behulp van onze Services kunnen u en Uw bedrijf inhoud uploaden, versturen, opslaan of verzenden ('Uw inhoud') via ISNetworld. Uw bedrijf blijft de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die Uw bedrijf op Uw inhoud heeft. Hoewel ISN geen eigenaar is van Uw inhoud, geeft Uw bedrijf, door Uw inhoud in ISNetworld te uploaden, te versturen of in te voeren, ISN wereldwijd beperkte toestemming om Uw inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, te vertalen, door te geven en te verspreiden voor zover dit nodig is voor het beheren en verlenen van onze Services aan u en Uw bedrijf. Uw bedrijf moet kunnen garanderen dat het over de benodigde rechten beschikt om ons deze toestemming te geven.

Uw bedrijf is geheel verantwoordelijk voor de informatie die via het ISNetworld-account van Uw bedrijf wordt gedeeld. We verzoeken u geen onjuiste, ongeldige of onvolledige informatie, of informatie die Uw bedrijf niet aan ons mag verstrekken, aan ISNetworld te geven of in ISNetworld in te voeren.

Als onderdeel van onze Services verzamelt en bewaart ISN ge­ag­gre­geerde statistieken en ge­ano­ni­mi­seerde gegevens van Inhoud van ISNetworld voor benchmarking en om vergelijkende en andere algemene analyses en rapporten te kunnen opstellen ('Benchmarking'). ). Door Uw inhoud in ISNetworld te uploaden, versturen of in te voeren geeft Uw bedrijf ISN toestemming om Uw inhoud te bewaren en te gebruiken voor Benchmarking.

Ga naar ons privacybeleid voor informatie over hoe we omgaan met Uw inhoud en over eventuele andere gegevens die we over u verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze Services. Door ons Uw inhoud aan te bieden of onze Services te gebruiken, gaan u en Uw bedrijf ermee akkoord dat we Uw inhoud kunnen gebruiken overeenkomstig ons privacybeleid.

Met uitzondering van het gebruik en de openbaarmaking van Uw inhoud in overeenstemming met ons privacybeleid en deze Overeenkomst, zullen we de door Uw bedrijf aan ons verschafte informatie niet delen met derden, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer we hiervoor toestemming hebben gekregen van Uw bedrijf.

Via onze Review and Verification Services en gerelateerde programma's en services ('RAVS'), bieden we een reeks services aan waarbij gegevens van ISNetworld-aannemers een rol spelen. RAVS-resultaten worden gratis verschaft, enkel om Uw bedrijf te helpen vaststellen of aannemers voldoen aan gespecificeerde reguleringsnormen en/of de specifieke vereisten van Uw bedrijf. De informatie die via RAVS wordt verstrekt, is echter niet bedoeld en dient niet te worden gebruikt om de naleving van zulke normen of vereisten te garanderen (de toepasselijke RAVS-disclaimers zijn terug te vinden in het gedeelte Mededelingen voor gebruikers en disclaimers op onze website). Het is niet onze bedoeling dat Uw bedrijf RAVS gebruikt ter vervanging van zijn eigen due diligence- en beoordelingsprocessen. We zijn er niet verantwoordelijk voor dat ISNetworld-aannemers de toepasselijke normen of de vereisten van Uw bedrijf volledig naleven en opvolgen.

Door gebruik te maken van onze Services verkrijgt u of Uw bedrijf geen bezit van eventuele intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze Services of ISNetworld. ISN bezit alle rechten op ISNetworld en zijn modules (waaronder alle wijzigingen, herzieningen en afgeleide werken en alle programma's, verbeteringen, ontwerpconcepten en andere documentatie die is ontwikkeld voor of gerelateerd aan ISNetworld), alle tabellen (waaronder de structuur en velden) en vormen die zijn ontwikkeld voor zulke modules, onze Services, en de handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISN. De handelsmerken, dienstmerken en logo's van ISN worden in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld wettelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd of nagemaakt.

U mag (delen van) onze Services of software die we gebruiken bij onze dienstverlening niet kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen of verhuren. Daarnaast is het u niet toegestaan onze Services na te maken of de broncode van de software die we bij onze dienstverlening gebruiken, te achterhalen.

We verlenen onze Services met een commercieel redelijke mate van bekwaamheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u ze nuttig vindt voor het beheren van de aannemers van Uw bedrijf. Er zijn echter bepaalde beloftes die we niet doen ten aanzien van onze Services.

BEHALVE WAAR DIT UITDRUKKELIJK IS VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST, DOET ISN GEEN SPECIFIEKE BELOFTEN OF TOEZEGGINGEN TEN AANZIEN VAN ONZE SERVICES, DE INHOUD BINNEN ONZE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIES VAN ONZE SERVICES OF HUN BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF VERMOGEN OM AAN DE BEHOEFTEN VAN UW BEDRIJF TE VOLDOEN. WE VERLENEN ONZE SERVICES OP 'AS IS'-BASIS. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN VOORZIEN IN BEPAALDE GARANTIES, ZOALS DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, SLUITEN WE ALLE GARANTIES UIT.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS ISN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, FINANCIËLE VERLIEZEN OF INDIRECTE, SPECIALE, GEVOLG-, MORELE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET ONZE SERVICES.

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ISN VOOR VORDERINGEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST EN ONZE SERVICES, INCLUSIEF VOOR SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST OF GARANTIECLAIMS, BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT UW BEDRIJF AAN ONS HEEFT BETAALD OM ONZE SERVICES TE GEBRUIKEN. IN ALLE GEVALLEN IS ISN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIEZEN OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN ZIJN.

Uw bedrijf gaat ermee akkoord om ISN en zijn dochterondernemingen, functionarissen, tussenpersonen en medewerkers schadeloos te stellen en te vrijwaren voor claims, rechtszaken, rechtshandelingen, kosten en schadevergoedingen (inclusief redelijke advocatenho­no­ra­ria) die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het gebruik van onze Services of de schending van deze Overeenkomst door Uw bedrijf of eenieder die gebruikmaakt van onze Services via het ISNetworld-account van Uw bedrijf.

Vragen of opmerkingen over onze Services of ISNetworld zijn altijd welkom. Indien u vragen hebt over onze Services of het ISNetworld-account van Uw bedrijf, kunt u als volgt contact met ons opnemen per telefoon of e-mail:

Telefoon: 1-800-976-1303
E-mail: info@ISN.com

We hebben geen controle over de inhoud van de gegevens die Uw bedrijf aan ons aanbiedt of die in ISNetworld worden ingevoerd via het ISNetworld-account van Uw bedrijf, die op directe of indirecte wijze de identiteit van een natuurlijk persoon zouden kunnen onthullen ('Persoonsgegevens van uw bedrijf'). Voorbeelden van Persoonsgegevens van uw bedrijf zijn gegevens over de werknemers en het personeel van Uw bedrijf en Contactgegevens van aannemers. Uw bedrijf is verantwoordelijk voor het beheer van de Persoonsgegevens van uw bedrijf en voor het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke privacywetgeving, zodat we de Persoonsgegevens van uw bedrijf legaal kunnen verwerken, gebruiken en delen om onze Services te kunnen verlenen. Voor zover het volgens de toepasselijke privacywetgeving verplicht is om de toestemming van een individu te verkrijgen voor of tijdens onze verwerking van de Persoonsgegevens van uw bedrijf, is Uw bedrijf verantwoordelijk voor het verkrijgen van die toestemming voor (i) het verwerken van zijn of haar gegevens ten behoeve van onze dienstverlening en (ii) indien het individu buiten de Verenigde Staten woont, het overdragen van zijn of haar gegevens naar de Verenigde Staten ter onzer verwerking.

We zullen de Persoonsgegevens van uw bedrijf alleen verwerken zoals vereist om onze Services te kunnen verlenen zoals beschreven in deze Overeenkomst en ons privacybeleid.

Tenzij Uw bedrijf en ISN een schriftelijke, ondertekende overeenkomst zijn aangegaan die specifiek het gebruik van ISNetworld door Uw bedrijf beschrijft, bepaalt deze Overeenkomst het gebruik van onze Services door u en Uw bedrijf, bevat deze alle afspraken die zijn gemaakt over de zaken die in deze Overeenkomst zijn behandeld, en gaat deze boven alle voorgaande algemene voorwaarden over de zaken die in deze Overeenkomst zijn behandeld.

WE GAAN NIET AKKOORD MET ALGEMENE VOORWAARDEN MET STANDAARDTEKST OF ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN UIT KOOPORDERS OF ORDERFORMULIEREN VAN UW BEDRIJF. Indien het aankoopproces van Uw bedrijf het gebruik van kooporders voorschrijft, gaan u en Uw bedrijf ermee akkoord dat geen van de algemene voorwaarden uit de kooporders van Uw bedrijf op ons van toepassing zal zijn of deze Overeenkomst zal wijzigen.

De wetgeving van de staat Texas in de VS is van toepassing op deze Overeenkomst en op de beslechting van eventuele geschillen over deze Overeenkomst. U en Uw bedrijf zijn echter verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving van het land van waaruit u of Uw bedrijf gebruikmaakt van onze Services. Alle vorderingen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan deze Overeenkomst of onze Services zullen uitsluitend worden beslecht in de federale of staatsrechtbanken van Dallas County, Texas, VS, en Uw bedrijf en ISN aanvaarden de persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken.

We behouden ons het recht voor om af en toe wijzigingen door te voeren in deze Overeenkomst om in te springen op nieuwe wetgeving en technologieën en op wijzigingen in onze Services, en voor andere redenen. In het geval dat we wijzigingen doorvoeren in deze Overeenkomst, zullen we hierover een opvallend bericht plaatsen op onze website.

 

"Lees belangrijke informatie over de vertaling van deze pagina op Websitevertaling

© 2019 ISN Software Corporation